ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden Design Studio Irischa - workshopen en evenementen

Definitie:

Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Design Studio Irischa een verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

 

Alle offertes en aanbiedingen van Design Studio Irischa zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

 

Vijftig procent van het factuurbedrag dient 30 dagen vòòr de aanvang van de workshop of het evenement te zijn voldaan. Pas wanneer deze betaling is ontvangen is de aanmelding definitief.

 

Wanneer er niet tijdig is betaald heeft Design Studio Irischa het recht de workshop of het evenement te annuleren. Wanneer Design Studio Irischa inmiddels kosten heeft gemaakt dan komen deze voor rekening van de Opdrachtgever, naast de verschuldigde aanbetaling. Design Studio Irischa is door de annulering niet in verzuim.

 

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

 

Wanneer het voor Design Studio Irischa niet mogelijk is om de workshop te geven zal de workshop op een ander tijdstip ingehaald kunnen worden. Er worden geen gelden gerestitueerd.

 

Wanneer de Opdrachtgever de workshop of het evenement schriftelijk annuleert nadat de betaling door Design Studio Irischa is ontvangen heeft de Opdrachtgever recht op teruggave van het factuurbedrag. Dit recht vervalt wanneer de Opdrachtgever 30 dagen (of korter) vóór de aanvang van de workshop of het evenement annuleert. De Opdrachtgever is bovendien alsdan gehouden alle kosten welke de Design Studio Irischa inmiddels in verband met de aanmelding heeft gemaakt aan Design Studio Irischa te vergoeden.

 

Wanneer er minder personen deelnemen aan de workshop dan oorspronkelijk door de Opdrachtgever is aangegeven, zijn de volledige kosten verschuldigd. Wel is het mogelijk plaatsvervangers aan de workshop te laten deelnemen.

 

Design Studio Irischa is in alle gevallen gerechtigd de workshop/evenement te laten uitvoeren door of met behulp van derden.

 

Deelname aan de workshop/evenement is op eigen risico. Design Studio Irischa is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan de persoonlijke eigendommen tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van Design Studio Irischa.

 

Design Studio Irischa is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

 

De aansprakelijkheid van Design Studio Irischa is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Wanneer, om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een verzekering mocht plaats vinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot drie maal de waarde van de factuur.

 

Design Studio Irischa is niet verantwoordelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden en/of omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Design Studio Irischa en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Design Studio Irischa kunnen worden toegerekend.

 

De Opdrachtgever vrijwaart Design Studio Irischa voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Design Studio Irischa toerekenbaar is. Indien Design Studio Irischa uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Design Studio Irischa zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Design Studio Irischa, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Design Studio Irischa en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

De intellectuele eigendomsrechten op de door Design Studio Irischa aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde producten, materialen, adviezen (zoals, maar niet beperkt tot, patronen, ontwerpschetsen, werktekeningen, illustraties alsmede voorbereidend materiaal daarvan) alsmede de website van Design Studio Irischa berust bij Design Studio Irischa. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan de producten, materialen, verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Design Studio Irischa.