ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden Design Studio Irischa - ontwerpen

 

Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de Opdrachtgever.
De opdrachtgever dient bij opdracht 50% van het factuurbedrag te voldoen. Design Studio Irischa gaat er pas toe over de door opdrachtgever bestelde zaken te vervaardigen wanneer deze aanbetaling is ontvangen. Het resterende factuurbedrag dient bij aflevering te worden voldaan.

Design Studio Irischa zal met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet eerder aanvangen dan nadat zij de juiste gegevens, of goedkeuring van het model, van de opdrachtgever heeft ontvangen.

Wanneer Design Studio Irischa een tekening heeft vervaardigd dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en kledingmaten aan Design Studio Irischa Wanneer Design Studio Irischa door het aanleveren van verkeerde maten en gegevens alsnog de zaken moet aanpassen komen deze extra kosten voor rekening van opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in gewicht is aangekomen of afgevallen, waardoor de kleding of de ontwerpen door Design Studio Irischa moet(en) worden aangepast, komen de kosten voor deze aanpassingen voor rekening van de opdrachtgever.

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze in de macht van opdrachtgever worden gebracht.

Gebreken dienen binnen 7 werkdagen na levering te worden gemeld. Design Studio Irischa zal deze gebreken kosteloos binnen een redelijke termijn repareren. Er worden geen kosten vergoed wanneer opdrachtgever de gebreken door een ander dan Design Studio Irischa laat repareren.

Iedere garantie of kosteloze reparatie komt te vervallen wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of door het onoordeelkundig reinigen van het geleverde.

De producten die speciaal in opdracht en op maat voor opdrachtgever zijn vervaardigd kunnen om deze reden dan ook niet geruild worden of worden teruggenomen.

Design Studio Irischa is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

– de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of Design Studio Irischa goede grond heeft te vrezen dat deze niet nagekomen gaan worden in de toekomst.

– indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Design Studio Irischa kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk intrekt, is hij verplicht de door Design Studio Irischa gemaakte kosten zoals, maar niet uitsluitend, reeds aangeschafte materialen, lonen en sociale lasten aan Design Studio Irischa te vergoeden. Daarnaast is één derde deel van de overeengekomen prijs als annuleringskosten verschuldigd.

Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Design Studio Irischa totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Design Studio Irischa gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

De aansprakelijkheid van Design Studio Irischa is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Design Studio Irischa komt.

De intellectuele eigendomsrechten op de door Design Studio Irischa aan opdrachtgever ter beschikking gestelde producten, materialen, adviezen (zoals, maar niet beperkt tot, patronen, ontwerpschetsen, werktekeningen, illustraties alsmede voorbereidend materiaal daarvan) alsmede de website van Design Studio Irischa berusten bij Design Studio Irischa. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan de producten, materialen, verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Design Studio Irischa.

Abonneer u op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, evenementen en aanbiedingen!